psychiatry
online

you are here: Home
Banner
Banner
Banner

IN MEMORIAM

Banner

Who's Online

We have 29 guests online
Visitors:129723
GDS-15: Η Συντομευμένη Γηριατρική Κλίμακα Κατάθλιψης - Ελληνική μετάφραση Print E-mail
Written by Konstantinos N. Fountoulakis   
Saturday, 01 May 2010 00:55

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Η κατάθλιψη της τρίτης ηλικίας σχεδόν ομόφωνα θεωρείται ως ξεχωριστή κλινική οντότητα, παρότι τα εμπειρικά δεδομένα είναι αντιφατικά[1]. Σημαντικός παράγων που πρέπει να έχει υπ’όψη του κάθε επαγγελματίας της ψυχικής υγείας που ασχολείται με γηριατρικό πληθυσμό, είναι οι πολύ μεγάλες διαφορές που παρατηρούνται από άτομο σε άτομο, σ’ αυτήν την ηλικιακή ομάδα. Το γήρας δεν είναι μια ομοιόμορφη διαδικασία και δεν είναι σαφές το χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί. Τα ανωτέρω ασκούν μεγαλύτερη επίδραση αν χρησιμοποιούνται (ως συνήθως) αυτοσυμπληρούμενα ερωτηματολόγια.

Η κλίμακα Σύντομευμένη Μορφή της Γηριατρικής Κλίμακας Κατάθλιψης (15-item Geriatric Depression Scale- GDS-15)[2],[3] είναι από τις λίγες που έχει σχεδιαστεί ειδικά για χρήση σε ηλικιωμένους, και έχει μεταφραστεί και σταθμιστεί στα Ελληνικά [4]. Είναι αυτοσυμπληρούμενη, αν και πολλές φορές κρίνεται σκόπιμο να την διαβάζει εξεταστής στον ασθενή. Οι 30 ερωτήσεις της πλήρους και οι 15 ερωτήσεις της συντομευμένης μορφής της απαιτούν μόνο μια απάντηση τύπου ΝΑΙ-ΟΧΙ και ως εκ τούτου είναι κλίμακα με εύκολη εφαρμογή. Εστιάζει κυρίως σε ψυχικές ανησυχίες του ασθενούς και στον τρόπο αντίληψης της ποιότητας της ζωής του, αποφεύγοντας ερωτήσεις για σωματικά ενοχλήματα. Δεν περιέχει αντικείμενα για την εκτίμηση διεγερτικής ή ψυχωτικής συμπεριφοράς. Θεωρείται ότι καταγράφει μια γνωστική (σκεπτική) διάσταση της κατάθλιψης και αυτό φαίνεται και από την υψηλή της συσχέτιση με την κλίμακα BDI[5]

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

 Η GDS εμφανίζει συντελεστή συσχέτισης Pearson το MMSE ίσο με –0,12, με το CAMCOG 0,24, με την HDRS 0,35 και με το FRSSD 0,29. 

Η βαθμολογία 6/7 βρέθηκε να είναι το καλύτερο διαγνωστικό όριο της κλίμακας GDS με Ευαισθησία (sensitivity)=92,23 και  Εξειδίκευση (specificity)=95,24 (πίνακας 2). Η κλίμακα GDS εμφανίζει υψηλή εσωτερική συνοχή με δείκτη α Cronbach=0,94, ενώ όλα τα αντικείμενά της φαίνεται να είναι ισοδύναμα. Η Παραγοντική Ανάλυση παρήγαγε 4 παράγοντες: Έναν γνωσιακό (καταθλιπτικό περιεχόμενο σκέψης), έναν που αφορά το συναίσθημα, έναν που αφορά την κοινωνική απομόνωση και τη λειτουργικότητα και έναν που αφορά αισθήματα αβοήθητου και φόβο για το μέλλον.

 ΣΧΟΛΙΑ:

Η κατάθλιψη της τρίτης ηλικίας[6] είναι μερικές φορές μια δύσκολα αναγνωρίσιμη κατάσταση[7]. Τα σωματικά συμπτώματα δε μπορούν να αξιολογηθούν σαφώς στα άτομα τρίτης ηλικίας και η απόδοση των παραπόνων του ασθενούς σε ψυχικά αίτια θα πρέπει γενικά να αποφεύγεται. Το πιο πιθανό είναι ο ασθενής όντως να εμφανίζει σωματικό πρόβλημα ακόμα και αν ο θεράπων αδυνατεί να το εντοπίσει[8]. Η έννοια της Συγκεκαλυμμένης Κατάθλιψης[9] ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής παλαιότερα αλλά σήμερα δεν αναγνωρίζεται από τα δύο κύρια ταξινομικά συστήματα (DSM-IV και ICD-10), διότι δεν έγινε δυνατό να αναπτυχθούν «αντικειμενικά»κριτήρια για τη διάγνωσή της (βασισμένα σε αυστηρή περιγραφική ψυχοπαθολογία). Η γενικότερη καταθλιπτική συμπτωματολογία εμφανίζει εξαιρετική ποικιλία[10],[11],[12][13],[14]. Το ερώτημα κατά πόσον υπάρχει ένας πυρήνας καταθλιπτικών συμπτωμάτων διαπολιτισμικά κοινός[15], ή η κατάθλιψη μπορεί να εκδηλωθεί με εντελώς διαφορετική συμπτωματολογία σε άτομα διαφορετικού πολιτισμικού περιβάλλοντος[16] δεν έχει τελεσίδικα απαντηθεί και γενικά οι μελέτες δεν έχουν επαρκώς διερευνήσει ηλικιωμένους πληθυσμούς[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23],[24],[25].

Οι Brandt και Boucher[26] μετά από γλωσσολογική μελέτη σε οκτώ χώρες (συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και Ιαπωνίας) για τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται λεκτικά η κατάθλιψη, συμπεραίνουν ότι «οι λέξεις αυτές καθαυτές καθώς και τα συναισθήματα που φαίνεται να υπονοούν, ανταποκρίνονται αρκετά πιστά στην Αμερικανική και Δυτικοευρωπαϊκή περιγραφή των βασικών συναισθηματικών χαρακτηριστικών της κατάθλιψης». Ακόμα περισσότερο προσθέτουν: «όχι μόνο οι λαϊκές αντιλήψεις περί κατάθλιψης μοιάζουν ισχυρά με αυτήν της δυτικής ψυχιατρικής αλλά μοιάζουν και μεταξύ τους».

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, η ποικιλομορφία της κλινικής εικόνας και ενδεχομένως πολιτιστικά καθοριζόμενοι παράγοντες περιπλέκουν το πρόβλημα της ποσοτικοποίησης της κατάθλιψης της τρίτης ηλικίας. Το πιο σοβαρό πρόβλημα των κλιμάκων που ποσοτικοποιούν την κατάθλιψη της τρίτης ηλικίας είναι η έλλειψη αντικειμένων που αφορούν πλευρές της συμπτωματολογίας όπως η διέγερση, η ευερεθιστότητα ή εχθρική διάθεση. Είναι απαραίτητη η συνδυασμένη χρήση δοκιμασιών που εκτιμούν τις γνωστικές λειτουργίες, την κατάθλιψη αλλά και τις διαταραχές της συμπεριφοράς που ενδεχομένως να συνυπάρχουν. Σοβαρό πρόβλημα επίσης φαίνεται να είναι ο τρόπος διατύπωσης των διερευνητικών ερωτήσεων οι οποίες πρέπει να είναι απλούστερες από αυτές που χρησιμοποιούνται σε νεώτερους ασθενείς[27], ενώ είναι άτοπο το να απαιτεί κανείς από τον ηλικιωμένο ασθενή να κρίνει ο ίδιος τα συμπτώματα που νιώθει (ιδιαίτερα να καθορίσει την αιτιοπαθογένεση των σωματικών συμπτωμάτων).

Η GDS είναι μια ευρύτατα χρησιμοποιούμενη κλίμακα διεθνώς για την εκτίμηση της κατάθλιψης της τρίτης ηλικίας. Έχει αναπτυχθεί ακόμα και μια εκδοχή της για χρήση μέσω τηλεφώνου[28],[29] καθώς και έκδοση που συμπληρώνεται από συγγενή ή κάποιον που έχει την ευθύνη του ασθενή[30]. Θεωρείται απαραίτητο βοήθημα στην κλινική πράξη[31].

Υπάρχουν μεταφράσεις και σταθμίσεις της σε διάφορες γλώσσες  όπως το Ισραήλ[32] και η Κίνα[33]. Ειδικότερα η Γερμανική μετάφραση της GDS εμφανίζει Sn και Sp γύρω στο 70% και συνιστάται από το Γερμανικό ‘Geriatric Assessment Working Group’[34]. Η Ισπανική στάθμιση της συντομευμένης έκδοσης προτείνει ως διαγνωστικό όριο τη βαθμολογία 4/5 με Sn 75% για τους ασθενείς με μείζονα κατάθλιψη και 85% για ασθενείς με άλλες καταθλιπτικές διαταραχές. Οι συγγραφείς τη θεωρούν ακατάλληλη για χρήση σε Μεξικανικό πληθυσμό ο οποίος παρουσιάζει υψηλό βαθμό σωματοποίησης[35].

Το διαγνωστικό όριο που προτείνεται για την πλήρη εκδοχή της GDS είναι το 10/11 με Sn 100%  και Sp 84%. Για τη συντομευμένη έκδοση προτείνεται το όριο 5/6 με Sn 92% και Sp 81%[36]. Η GDS έχει επίσης σταθμιστεί και για χρήση σε γηριατρικό πληθυσμό που νοσηλεύεται σε γενικό νοσοκομείο. Για το σκοπό αυτό προτείνεται το διαγνωστικό όριο 11/12 με Sn 92% και Sp 89%[37]. Η σχέση της βαθμολογίας που λαμβάνει ο εξεταζόμενος με την κλινική διάγνωση αναφέρεται ότι είναι μάλλον μέτρια. Σε σχετική εργασία, ενώ 35% των εξεταζομένων διαγνώστηκαν ως καταθλιπτικοί από την σύντομη μορφή της κλίμακας, μόνο το 15% έλαβε κλινική διάγνωση χωρίς να υπάρχει σημαντική αλληλεπικάλυψη κλινικής διάγνωσης και βαθμολογίας[38].

Όσον αφορά τις ακόμα πιο σύντομες μορφές της GDS,  το όριο 2/3 δίδει Sn 88% και Sp 75% για την έκδοση με τα 10 αντικείμενα. Το όριο 0/1 δίδει Sn 72% και Sp 90% για την έκδοση με τα 4 αντικείμενα, ενώ έχει επιχειρηθεί μια υπερ-σύντομη έκδοση ενός αντικειμένου, του #8 (της μορφής με 15 αντικείμενα), η οποία παρουσιάζει Sn 76% και Sp 75%[39], ενώ σε άλλη εργασία η έκδοση με τα 4 αντικείμενα εμφανίζει Sn 69% και Sp 80%[40].

Οι παραγοντικές αναλύσεις που έχουν γίνει διεθνώς υποστηρίζουν γενικά μια μονοδιάστατη δομή της σύντομης έκδοσης της κλίμακας ενώ το ίδιο φαίνεται να ισχύει και για την πλήρη κλίμακα. Όμως αναφέρονται και λύσεις με 5 παράγοντες (καταθλιπτική διάθεση, έλλειψη ενέργειας, θετική διάθεση, διέγερση και κοινωνική απόσυρση) εξηγώντας το 42.9% της συνολικής διασποράς[41].

 Ένα πρόβλημα που συχνά απαντάται στην κλινική πράξη είναι το κατά πόσον η εφαρμογή της GDS είναι αξιόπιστη σε ασθενείς με άνοια ή γενικότερα με σημαντική έκπτωση των γνωσιακών τους λειτουργιών. Γενικά θεωρείται ότι το χαμηλότερο όριο του MMSE μέχρι το οποίο η εφαρμογή της GDS παραμένει έγκυρο και αξιόπιστο είναι το 14/15[42]. Υπάρχει πλήθος εργασιών που αμφισβητούν την χρησιμότητα της κλίμακας στην διερεύνηση ασθενών με νόσο Alzheimer[43], ή άνοια γενικότερα[44] και αυτό ισχύει και για τη συντομευμένη μορφή[45]. Ωστόσο υπάρχουν και αντίθετες αναφορές[46] που όμως εφιστούν την προσοχή ειδικά στη νόσο Alzheimer[47].

Να σημειωθεί ότι η βαρύτερη γνωσιακή έκπτωση σχετίζεται με υψηλότερες τιμές HRSD αλλά όχι GDS[48].

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι η συντομευμένη μορφή της κλίμακας GDS είναι κατάλληλη για χρήση σε γηριατρικό πληθυσμό στην Ελλάδα και παρουσιάζει ιδιότητες παρόμοιες με εκείνες του Αγγλοσαξωνικού πρωτότυπου και άλλων εθνικών μεταφράσεων. Η χρήση της όμως θα πρέπει να γίνεται με συναίσθηση των παγίδων που κρύβει η εκτίμηση των ηλικιωμένων ασθενών.  

Geriatric Depression Scale

Sheikh JI, Yesavage JA: Geriatric Depression Scale (GDS): Recent Evidence and Development of a Shorter Version. Clin Gerontologist 1986;5:165-173

 Μετάφραση –προσαρμογή -στάθμιση:  Φουντουλάκης ΚΝ και συν, 1999.

1

Είστε βασικά ευχαριστημένοι με τη ζωή σας;

ναι

όχι

 

0

1

2

Εγκαταλείψατε πολλές από τις δραστηριότητες  και τα ενδιαφέροντά σας;

ναι

όχι

 

1

0

3

Αισθάνεστε ότι η ζωή σας είναι άδεια;

ναι

όχι

 

1

0

4

Βαριέστε συχνά;

ναι

όχι

 

1

0

5

Είστε στα κέφια σας  τον περισσότερο καιρό;

ναι

όχι

 

0

1

6

Φοβάστε ότι θα σας συμβεί κάτι κακό;

ναι

όχι

 

1

0

7

Αισθάνεστε ευτυχισμένος τον περισσότερο καιρό;

ναι

όχι

 

0

1

8

Αισθάνεστε  συχνά αβοήθητος;

ναι

όχι

 

1

0

9

Προτιμάτε να μένετε στο σπίτι παρά να βγαίνετε έξω και να κάνετε διάφορα καινούρια πράγματα;

ναι

όχι

 

1

0

10

Αισθάνεστε ότι έχετε περισσότερα προβλήματα με τη  μνήμη σας απ΄ ότι οι άλλοι;

ναι

όχι

 

1

0

11

Πιστεύετε ότι είναι  υπέροχο πράγμα που είστε ζωντανός  τώρα;

ναι

όχι

 

0

1

12

Αισθάνεστε άχρηστος έτσι όπως είστε τώρα;

ναι

όχι

 

1

0

13

Αισθάνεστε γεμάτος ενέργεια;

ναι

όχι

 

0

1

14

Αισθάνεστε ότι η κατάστασή σας είναι απελπιστική;

ναι

όχι

 

1

0

15

Πιστεύετε ότι  οι περισσότεροι άνθρωποι είναι σε καλύτερη κατάσταση από εσάς;

ναι

όχι

1

0

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ


[1] Caine ED, Lyness JM, King DA: Reconsidering Depression in the Elderly. Am J of Geriatric Psychiatry, 1993;1:4-20

[2] Sheikh JI, Yesavage JA: Geriatric Depression Scale (GDS): Recent Evidence and Development of a Shorter Version. Clin Gerontologist 1986;5:165-173

[3] Yesavage JA: Depression in the Elderly: How to recognize masked symptoms and choose appropriate therapy. Postgrad Med 1992;91:255-261dkl

[4] Fountoulakis KN, Tsolaki M, Iacovides A, et al. The validation of the short form of the Geriatric Depression Scale (GDS) in Greece. Aging (Milano). Dec 1999;11(6):367-372.

[5] Montorio I, Izal M: The Geriatric Depression Scale: A Review of Its Development and Utility. Int Psychogeriatrics, 1996;8:103-112

[6] Φουντουλάκης Κ., Ιακωβίδης Α., Τσολάκη Μ., Ιεροδιακόνου Χ: Η Κατάθλιψη στην Τρίτη Ηλικία-Ι: Επιδημιολογία και κλινική εικόνα -Βιβλιογραφική Ανασκόπηση. Εγκέφαλος

[7] Fruedhoff A: Consensus Panel Report, In LS Schneider, CF Reynolds, BD Lebowitz, & A Friedhoff (eds): Diagnosis and Treatment of Depression in Late Life: Results of the NIH Consensuw Development Conference, American Psychiatric Press, Washington DC, 1994:493-511.

[8] Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - fourth edition (DSM-IV). American Psychiatric Press, Washington DC, 1994: 465

[9] Modai I, Bleich A, Gygielman G: Masked Depression: An Ambiguous Entity. Psychother Psychosom, 1982;37:235-240

[10] Monfort JC: The Difficult Elderly Patient: Curable Hostile Depression or Personality Disorder? Int Psychogeriatr, 1995;7:95-111

[11] Nelson JC, Conwell Y, Kim K, Mazure C: Age at Onset in Late Life Delusional Depression. Am J Psychiatry, 1989;146:785-786

[12] Musetti L, Perugi G, Soriani A, Rossi VM, Cassano GB: Depression Before and After Age 65: A Re-examination . Brit J Psychiatry, 1989;155:330-336

[13] Brown RP, Sweeney J, Loutsch E, Kocsis J, Frances A: Involutional Melancholia Revisited. Am J Psychiatry, 1984;141:24-28

[14] Lyness JM, Conwell Y, Nelson JC: Suicide Attempts in Elderly Psychiatric Inpatients. Journal of the American Geriatrics Society, 1992;40:320-324

[15] Singer K: Depressive Disorders from a Transcultural Perspective. Social Science and Medicine, 1975;9:289-306

[16] Kleinman A.: Depression, Somatization and the New Cross-Cultural Psychiatry. Social Science and Medicine, 1977;11:3-10.

[17] Markides K., Jackson J., Liang J.: Race, Ethnicity and Aging: Conceptual and Methodological Issues, In Binstock R., George L (eds), Handbook of Aging and the Social Sciences, San Diego, Academic Press, 1990.

[18] Comstock G., Helsing K.: Symptoms of Depression in Two Communities. Psychol Medicine, 1976;6:551-563

[19] Kessler R, Neighbors H: A New Perspective on the Relationships Among Race, Social Class and Psychological Distress. Journal of Health and Social Behavior, 1986;27:107-115

[20] Murrell S, Himmelfarb S, Wright K: Prevalence of Depression and its Correlates in Older Adults. Am J Epidemiology, 1983;117:173-185

[21] Hasegawa K.: The Epidemiology of Depression in Later Life. J Affect Dis, 1985; suppl 1:3-6

[22] Cheng T: Symptomatology of  Minor Psychiatric Morbidity: A Cross-Cultural Comparison. Psychological Medisine, 1989;19:697-708

[23] Marsella A: The Measurement of Deprssive Experience and Disorder Across Cultures, In: Marsella A, Hirschfeld R, Katz M (eds) The Measurement of Depression. New York, Guilford Press

[24] Lin T.: Culture and Psychiatry: A Chinese Perspective. Austral and New Zealand J Psychiatr, 1982;16:235-245

[25] Krause N, Liang J: Cross-Cultural Variations in Depressinve Symptoms in Later Life. Int Psychogeriatr, 1992;4:185-202

[26] Brandt M, Boucher D: Concepts of Depression in Emotion Lexicon of Eight Cultures. Int J Intercultural Relations, 1986;10:321-346

[27] Knauper B, Wittchen HU: Diagnosing Major Depression in the Elderly: Evidence for Response Bias in Standardized Diagnostic Interviews? J Psychiatr Res 1994;28:147-164

[28] Burke WJ, Roccaforte WH, Wengel SP, Conley DM, Potter JF: The reliability and validity of the Geriatric Depression Rating Scale administered by telephone. J Am Geriatr Soc 1995 Jun 43:6 674-9

[29] Burke WJ, Rangwani S, Roccaforte WH, Wengel SP, Conley DM: The reliability and validity of the collateral source version of the Geriatric Depression Rating Scale administered by telephone. Int J Geriatr Psychiatry 1997 Mar 12:3 288-94

[30] Logsdon RG, Teri L: Depression in Alzheimer's disease patients: caregivers as surrogate reporters. J Am Geriatr Soc 1995 Feb 43:2 150-5

[31] Neal RM, Baldwin RC: Screening for anxiety and depression in elderly medical outpatients. Age Ageing 1994 Nov 23:6 461-4

[32] Cwikel J, Ritchie K: Screening for depression among the elderly in Israel: an assessment of the Short Geriatric Depression Scale (S-GDS). Isr J Med Sci 1989 Mar 25:3 131-7

[33] Liu CY, Wang SJ, Teng EL, Fuh JL, Lin CC, Lin KN, Chen HM, Lin CH, Wang PN, Yang YY, Larson EB, Chou P, Liu HC: Depressive disorders among older residents in a Chinese rural community. Psychol Med 1997 Jul 27:4 943-9

[34] Bach M, Nikolaus T, Oster P, Schlierf G:  [Diagnosis of depression in the elderly. The "Geriatric Depression Scale"] Z Gerontol Geriatr 1995 Jan-Feb 28:1 42-6

[35] Baker FM, Espino DV: A Spanish version of the geriatric depression scale in Mexican-American elders. Int J Geriatr Psychiatry 1997 Jan 12:1 21-5

[36] Lyness JM, Noel TK, Cox C, King DA, Conwell Y, Caine ED: Screening for depression in elderly primary care patients. A comparison of the Center for Epidemiologic Studies-Depression Scale and the Geriatric Depression Scale. Arch Intern Med 1997 Feb 24 157:4 449-54

[37] Koenig HG, Meador KG, Cohen HJ, Blazer DG: Self-rated depression scales and screening for major depression in the older hospitalized patient with medical illness. J Am Geriatr Soc 1988 Aug 36:8 699-706

[38] Mullan E, Katona P, D'Ath P, Katona C: Screening, detection and management of depression in elderly primary care attenders. II: Detection and fitness for treatment: a case record study. Fam Pract 1994 Sep 11:3 267-70

[39] Shah A, Herbert R, Lewis S, Mahendran R, Platt J, Bhattacharyya B: Screening for depression among acutely ill geriatric inpatients with a short Geriatric Depression Scale. Age Ageing 1997 May 26:3 217-21

[40] Clément JP, Nassif RF, Léger JM, Marchan F: [Development and contribution to the validation of a brief French version of the Yesavage Geriatric Depression Scale] Encephale 1997 Mar-Apr 23:2 91-9

[41] Sheikh JI, Yesavage JA, Brooks JO 3d, Friedman L, Gratzinger P, Hill RD, Zadeik A, Crook T: Proposed factor structure of the Geriatric Depression Scale. Int Psychogeriatr 1991 Spring 3:1 23-8

[42] McGivney SA, Mulvihill M, Taylor B: Validating the GDS depression screen in the nursing home. J Am Geriatr Soc 1994 May 42:5 490-2

[43] Burke WJ, Houston MJ, Boust SJ, Roccaforte WH: Use of the Geriatric Depression Scale in dementia of the Alzheimer type J Am Geriatr Soc 1989 Sep 37:9 856-60

[44] Kafonek S, Ettinger WH, Roca R, Kittner S, Taylor N, German PS: Instruments for screening for depression and dementia in a long-term care facility J Am Geriatr Soc 1989 Jan 37:1 29-34

[45] Burke WJ, Roccaforte WH, Wengel SP: The short form of the Geriatric Depression Scale: a comparison with the 30-item form. J Geriatr Psychiatry Neurol 1991 Jul-Sep 4:3 173-8

[46] O'Riordan TG, Hayes JP, O'Neill D, Shelley R, Walsh JB, Coakley D: The effect of mild to moderate dementia on the Geriatric Depression Scale and on the General Health Questionnaire. Age Ageing 1990 Jan 19:1 57-61

[47] Feher EP, Larrabee GJ, Crook TH 3d: Factors attenuating the validity of the Geriatriic Depression Scale in a dementia population. J Am Geriatr Soc 1992 Sep 40:9 906-9

[48] Brodaty H, Luscombe G: Depression in persons with dementia. Int Psychogeriatr 1996 Winter 8:4 609-22

Last Updated on Wednesday, 05 May 2010 12:53