Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

1. Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου σε μορφή europass.

2. Τίτλος σπουδών.

3. Άδεια άσκησης επαγγέλματος.

4. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας, από την οποία να προκύπτει η χρονολογία γέννησης.

5. Αντίγραφο πτυχίου, στο οποία θα αναγράφεται αριθμητικά ο βαθμός επίδοσης.

6. Αντίγραφα αποδεικτικών επαγγελματικής εμπειρίας, ως εξής :
i. Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης.
ii. Αντίγραφα συμβάσεων.
iii. Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται, επακριβώς, ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

7. Αντίγραφα αποδεικτικών γνώσης ξένων γλωσσών.

8. Αντίγραφα αποδεικτικών γνώσης χρήσης Η/Υ.

9. Αντίγραφα πιστοποιητικών, βεβαιώσεων & ΥΔ που αποδεικνύουν τα λοιπά προσόντα (διδακτορική διατριβή, μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, επιστημονικό έργο, εθελοντική προσφορά κ.λπ.).

10. Φωτοτυπία διπλώματος οδήγησης.

11. Αντίγραφο απολυτηρίου στρατού ή βεβαίωση νόμιμης απαλλαγής (αφορά τους άρρενες υποψήφιους).

12. Ποινικό Μητρώο για γενική χρήση.

13. Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου στην οποία δηλώνεται ότι:
i. δεν έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ' υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της υγείας γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
ii. δεν έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α', έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.
iii. δεν έχει στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
iv. δεν τελεί υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.
v. είναι υγιείς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α' 26).
vii. δεν έχει απολυθεί, εξαιτίας πειθαρχικού παραπτώματος.

14. Υ.Δ. ότι όλα τα στοιχεία που αναγράφονται στο αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή και ότι τα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά έγγραφα που υποβάλλονται στην αίτηση είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων που κατέχει ο υποψήφιος και θα υποβληθούν σε περίπτωση που ζητηθούν για έλεγχο.

Όσα επιπλέον δικαιολογητικά θα συμβάλλουν στο να σχηματιστεί μια ολοκληρωμένη εικόνα των ατομικών προσόντων και ικανοτήτων του κάθε υποψήφιου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αν δεν υποβληθούν συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η αίτηση του υποψηφίου απορρίπτεται.

Image
Image

Δράση ενίσχυσης επενδύσεων «Μεταρρύθμιση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας».

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0
με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαικής Ένωσης - NextGenerationEU

Image
Image

Επικοινωνία

Έδρα: Κέντρο Υγείας (Κ.Υ) Βέροιας
Μοράβα 2 &, Εμμανουήλ Παππά, Βέροια 591 32
2ος Όροφος, Γραφείο 209
Τηλέφωνο: 2331023447